Pirkimo ir pardavimo taisyklės

Lorem ipsum

Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas mumslabai rūpi. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.


Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „Thing Stories“, įmonės kodas 305687117, PVM mok.kodas LT100013729511, adresas Melioratorių g. 57-5, 97137 Kretinga, kontaktinis el. pašto adresas [email protected].


1. BENDROSIOS NUOSTATOS

The standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s

1.1. Ši privatumo politika, be kita ko, reglamentuoja mūsų kaip duomenų valdytojų atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Ji yra skirta mūsų klientams, partneriams ir visiems tretiesiems asmenims, kurie naudojasi elektronine parduotuve www.thingstories.com, taip pat su kuriais mes kartu dirbame, bendradarbiaujame ar turime verslo santykių.

1.2. Mes kuriame aksesuarus namams bei kasdienai, siūname tekstilės gaminius. Vykdydami veiklą rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu bei jų tvarkymo pagrindiniais principais:

1.2.1. asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.2.2. asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

1.2.3. užtikrinti, kad tvarkomi asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.2.4. užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.2.5. asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.2.6. asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).


Lorem ipsum

 • The standard Lorem Ipsum passage, usde since 1500s
 • The standard Lorem Ipsum passage, usde since 1500s
 • The standard Lorem Ipsum passage, usde since 1500s
 • The standard Lorem Ipsum passage, usde since 1500s

Lorem ipsum

 1. The standard Lorem Ipsum passage, usde since 1500s
 2. The standard Lorem Ipsum passage, usde since 1500s
 3. The standard Lorem Ipsum passage, usde since 1500s
 4. The standard Lorem Ipsum passage, usde since 1500s

Lorem ipsum

The standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Lorem ipsum

The standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Sveiki atvykę į „Thing Stories“. Prašome, kad laikytumėte toliau nurodytų sąlygų ir kitų sąlygų bei sąlygų, kurios gali būti rodomos Svetainėje (bendrai – „Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės“). Jūsų naudojimasis Svetaine yra jūsų sutikimas su toliau pateiktomis sąlygomis, taip pat pasiliekame teisę bet kada peržiūrėti šias sąlygas ir jas atnaujinti. Jūs sutinkate periodiškai patikrinti šį skyrių, kad žinotumėte apie bet kokius pakeitimus. Jūsų nuolatinis Svetainės naudojimas laikomas jūsų sutikimu su bet kuriomis pakeistomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, deja, bet negalėsite naudotis Svetaine.

 1. SĄVOKOS
  1.1. Pardavėjas – „Thing Stories“, verslo liudijimo Nr. DX904292-1, adresas Melioratorių g. 57-5, 97137 Kretinga, kontaktinis tel. nr. +370 671 30906, el. pašto adresas [email protected].
  1.2. Svetainė – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.thingstories.com.
  1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
  1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  1.5. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Svetainėje, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai Svetainėje, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Svetainės ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.
  1.6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
  1.7. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės“ Svetainėje www.thingstories.com.
  1.8. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Svetainėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (angl. – account).
  1.9. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine.
 2. BENDROSIOS NUOSTATOS
  2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo ir pardavimo taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Svetainėje susijusios sąlygos.
  2.2. Svetainėje pirkti turi teisę tik tie Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 p. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 p.), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Svetainėje.
  2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.
  2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia uždėdamas varnelę/ sutikdamas su Taisyklėmis.
  2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
 3. PREKIŲ UŽSAKYMAS, PIRKIMO – PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS
  3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes Svetainėje pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
  3.1.1. internetu užsiregistruodamas thingstories.com (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
  3.1.2. internetu nesiregistruodamas thingstories.com;
  3.1.3. telefonu, el.paštu;
  3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 p. nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
  3.3. Prekių užsakymą telefonu ar el.paštu pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.
  3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuorodą į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
  3.5. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas duoda sutikimą, jog jo užsakytos (-ų) prekės (-ių) instrukcija (-jos) lietuvių arba anglų kalba būtų pateikiama (-mos) ne vėliau nei prekės (-ių) pristatymo metu Taisyklių ir Privatumo politikoje numatyta tvarka Pirkėjo Pardavėjui nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa esminė informacija apie prekę ir jos savybes yra pateikiama prekės aprašyme Svetainėje.
  3.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Svetainės duomenų bazėje.
 4. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas Svetainėje šių Taisyklių nustatyta tvarka. Užsisakius Pardavėjo partnerių siūlomas prekes, pažymėtas ženklu „Partnerio prekė“, ar paslaugas, teikiamas Pardavėjo partnerių, Pirkėjui gali būti taikomos Pardavėjo partnerių nustatytos prekių ar paslaugų teikimo sąlygos, nuorodos į kurias pateikiamos Pirkėjui iki tokių prekių ar paslaugų užsakymo.
  4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo ar sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  4.5. Pirkėjas, naudodamasis Svetaine, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  4.6. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 5. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
  5.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti Svetainės esančių elementų išdėstymą.
  5.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Svetainės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
  5.3. Esmingai pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pvz., rinkos sąlygų, teisės aktų pasikeitimas ir pan.), Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų Svetainėje, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį. Pirkėjui išreiškus nesutikimą, jo užsakymas anuliuojamas.
  5.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo paskyrą.
  5.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 6.2. p. numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
  5.6. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose Svetainės bei Pardavėjo dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  5.7. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Svetainės dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Svetainėje teikiamomis paslaugomis.
  5.8. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Svetainėje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
  5.9. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  5.10. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 5.2 –5.3 p. nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas Svetainėje laikomas tinkamu informavimu. Pardavėjui jau priėmus vykdyti Pirkėjo užsakymą, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų Svetainės funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu).
  5.11. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
  5.12. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
  5.13. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
  5.14. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.
 6. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMŲ TVARKA IR TERMINAI
  6.1. Prekių kainos Svetainėje suformuotame užsakyme nurodomos eurais arba kita valiuta (doleriais, svarais ir kt.), įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
  6.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
  6.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste, banko pavedimu ar per PayPal mokėjimo sistemą;
  6.2.2. naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga.
  6.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 6.2.2. p. įtvirtintą atsiskaitymo būdą), patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
  6.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
  6.5. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina Svetainės skiltyje „Mano paskyra“. Pirkėjui pateikus užsakymą, skiltyje „Mano paskyra“ jis galės matyti ir atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą.
  6.6. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
 7. PREKIŲ PRISTATYMAS
  7.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių 7.2 – 7.3 p. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti ČIA – sulinkinti su shipingo lapu (paštas, paštomatai/ omnivos, express shipping ir kt.).
  7.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:
  7.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, telefono numerį, savo ar adresato vardą, pavardę.
  7.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
  7.2.3. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas, teikiantis pašto, kurjerio ar pristatymo paslaugas.
  7.3. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į Omniva paštomatą:
  7.3.1. Omniva paštomatuose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos.
  7.3.2. Siunta iš Omniva paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekę galima atsiimti.
  7.3.3. Pristatymo sąlygos ir Pirkėjui taikomas mokestis aprašyti ČIA – omnivos taisyklės, siuntų dydžiai ir pan..
  7.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose bei pristatymo ir grąžinimo Taisyklėse (čia reikėtų sulinkinti į shipping terms) nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 9.1 p. įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.
  7.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, taip pat dėl nuo Pirkėjo priklausančių arba force majeure ir/ar kitų panašių aplinkybių (pvz., nuošalios gyvenamos vietos, švenčių ar savaitgalių metu, oro sąlygų, vežėjo darbuotojų streiko ir pan.).
  7.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
  7.7. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
  7.8. Jei remiantis Taisyklių 7.2 – 7.4 p. Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atiktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, ir kitus administracinius mokestčius, jeigu tokie buvo taikomi.
  7.9. Pirkėjams iš Europos Sąjungos šalių nėra taikomi papildomi pristatymo ar kiti mokesčiai nei numato šios Taisyklės.
  7.10. Pirkėjams iš ne Europos Sąjungos šalių gali būti taikomi importo, muito ar kiti mokesčiai, apie kuriuos Pirkėjas gali būti plačiau informuotas kreipdamasis į savo šalies atsakingas institucijas. Dėl šių galimų papildomų mokesčių Pardavėjas nėra atsakingas.
 8. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
  8.1. Kiekvienos Svetainėje parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  8.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:
  8.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę Svetainėje;
  8.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
  8.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
  8.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Svetainėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
  8.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.
  8.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
  8.6. Pardavėjas Pirkėjui suteikia Pardavėjo gaminamiems gaminiams 1 (vienerių) metų garantiją.
  8.7. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų kitų tiekėjų ar trečiųjų šalių prekėms.
  8.8. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 9. TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLIŲ, PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA
  9.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo taisyklių:
  9.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo Taisyklių pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
  9.1.2. Apie pirkimo-pardavimo taisyklių atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9) arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti Taisyklių. Pranešimas dėl Taisyklių atsisakymo siunčiamas el. Paštu [email protected]. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  9.1.3. Pasinaudoti Taisyklių atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas apskaičiuojamas taip: 1) kai patvirtinama su Taisyklių sutikimu, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; 2) jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; 3) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; 4) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.
  9.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo Taisyklių kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu el.pašto adresu.
  9.1.5. Jeigu Pirkėjas atsisakė Taisyklių po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 9.6 p. numatytos nuostatos.
  9.2. Pardavėjo taikoma papildoma pinigų grąžinimo garantija:
  9.2.1. Praėjus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų, tačiau nepraėjus 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminui nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti papildoma Pardavėjo Pirkėjui suteikiama pinigų grąžinimo garantija, jei visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kokia buvo parduotos.
  9.2.2. Apie ketinimą pasinaudoti šia garantija, Pirkėjas privalo pranešti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Pranešimas siunčiamas el. Paštu [email protected], pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes, jų kodus.
  9.2.3. Jei pranešama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, taikomos Taisyklių 9.1 p. nuostatos.
  9.2.4. Jei pranešama pasibaigus 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui, tačiau ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta Pardavėjui nepasibaigus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.
  9.2.5. Pardavėjo taikoma papildoma pinigų gražinimo garantija pasinaudoti negalima, jei užsakytos šios prekės:
  9.2.5.1. dovanų kuponai;
  9.2.5.2. prekių/ gaminių pavyzdžiai;
  9.2.5.3. finalinio/ sandėlio išpardavimo prekės;
  9.2.5.4. prekės, kurias Pirkėjas įsigytos iš Svetainės ir panaudotos/ dėvėtos prekės.
  9.2.5.5. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
  9.2.5.6. prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;
  9.2.5.7. kūdikių drabužėliai, žaislai, kūdikių žaislai, kūdikių priežiūros priemonės;
  9.2.5.8. skaitmeniniai failai.

9.2.6. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 9.6 p.
9.3. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės:
9.3.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. Paštu [email protected].
9.3.2. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
9.3.3. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
9.3.4. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
9.3.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 9.6 p.
9.4. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo tvarka:
9.4.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
9.4.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 9.3 p. nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
9.4.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
9.4.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
9.4.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
9.4.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo taisyklių, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
9.4.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 9.4.2 p. numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 9.4.2 p. numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 9.4.2 p. numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo taisyklių, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
9.4.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
9.4.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. Paštu [email protected], pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes, jų kodus;
9.4.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
9.4.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.
9.4.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą.
9.4.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.4.7. Pirkėjas padengia prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 9.6 p.
9.4.8. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
9.4.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
9.4.10. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).
9.5. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes:
9.5.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) kalendorines dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. Paštu [email protected]. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
9.5.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 9.6 p.
9.6. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka:
9.6.1. Dėl prekių, pirktų iš Svetainės Partnerių, Pirkėjas privalo kreiptis tiesiogiai į konkretų Svetainės Partnerį, iš kurio prekė buvo įsigyta.
9.6.2. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant prekes Taisyklių 9.1 – 9.3 p. nustatytais atvejais taikomi papildomi reikalavimai: prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama – visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.
9.6.3. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu, išskyrus atvejus, kai įsigyta prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, o kartu su ja pateiktos dovanos dėl savo pobūdžio per terminą nuo prekės įsigijimo iki šios prekės trūkumų paaiškėjimo dienos buvo suvartotos arba pasibaigė tokių dovanų tinkamumo naudoti terminas.
9.6.4. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
9.6.5. Jei Pirkėjas Svetainėje įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 9.6.2 p. numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.
9.6.6. Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 9.1-9.5 p. numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.
9.6.7. Grąžinti prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu (rekmenduojama registruotu paštu, kad turėtų siuntos sekimo numerį). Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui siųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju atskirai suderina el. Paštu [email protected].
9.6.8. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 9.1, 9.3-9.5 p. įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Jei Pirkėjas pasinaudojo papildoma pinigų grąžinimo garantija, jam taikomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų pinigų grąžinimo terminas, skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
9.6.9. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
9.6.10. Pasinaudojus Taisyklių 9.1.-9.3 p. įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, bet ne siuntimo/ grąžinimo išlaidos, taip pat yra atskaičiuojamas bankinio pavedimo mokestis ar kiti administraciniai mokesčiai, kuriuos patiria Pardavėjas. Pasinaudojus Taisyklių 9.4-9.5 p. įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos. Jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią prekės pristatymo būdą, skelbiamą ČIA čia shipping būdai ir kainos sulinkinti, šio būdo išlaidas viršijančių Pirkėjo pasirinkto kito prekės pristatymo būdo išlaidos yra negrąžinamos.
9.6.11. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų pinigų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 9.6.2 p.
9.6.12. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

 1. ATSAKOMYBĖ
  10.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Svetaine.
  10.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Svetainės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  10.4. Jei Svetainėje pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
  10.5. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo Partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis Svetaine, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
 2. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS
  11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas ar žaidimus Svetainėje.
  11.2. Tam tikrų akcijų vykdymo metu Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams savo virtualių pinigų, kuriais galima atsiskaityti už Svetainėje perkamas prekes. Išsami informacija, susijusi su virtualių pinigų gavimo, jų panaudojimo atsiskaitant už prekes sąlygomis ir tvarka, pateikiama ČIA – ar mes darom savo web shope tokį fintą?.
  11.3. Jei Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas papildomai suteikia tam tikrą virtualių pinigų sumą kitam pirkimui, o Pirkėjas pasinaudoja Taisyklėse numatyta pirkimo-pardavimo taisyklių atsisakymo teise, Pirkėjui aukščiau nurodytomis sąlygomis suteikta virtualių pinigų suma yra anuliuojama.
  11.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Pardavėjas taip pat turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti virtualių pinigų gavimo, jų panaudojimo atsiskaitant už prekes sąlygas ir tvarką, taip pat juos panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų, virtualių pinigų gavimo ir panaudojimo atsiskaitant už prekes tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.
  11.5. Pirkėjui sutikus, Pardavėjas Pirkėją informuoja apie įvairias akcijas ir žaidimus Svetainėje siunčiant naujienlaškį el.paštu, pildant anketas, per Pardavėjo valdomus socialinės medijos kanalus, telefonu ar kokiu kitu būdu. Pirkėjo sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Pardavėju sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Pardavėjo.
  11.6. Sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros Pirkėjas gali bet kuriuo metu atšaukti, informuodamas apie tai el. Paštu [email protected] ar kitaip susisiekdamas su Pardavėju.
 3. APSIKEITIMAS INFORMACIJA
  12.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.
  12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  13.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per protingą laikotarpį, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  13.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl Svetainėje įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. [email protected], tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.